Namaz-e-Nabawi (Takbeer-e-Oula se Salaam tak) Sahii Hadees ki Roshni me


 

namaz

Namaz-e-Nabawi (Takbeer-e-Oula se Salaam tak)

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ne farmaya: “Namaz is tarha padho jis tarha tum mujhe Namaz padtey huwe dekhtey ho.”

[Saheeh Bukhari Hadees 740]

–>.Namaz ki Niyat:

Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ne farmaya: “Aamalo ka daar-o-madaar Niyatou par hai.”

(Bukhari Hadees 1)
(Muslim Hadees 1907)

Niyat dil ke irade ko kehtey hai, zubaan se kehna Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ki Sunnat nahi hai aur na Sahaba (Radi Allahu’anhum) ke Aamal se sabit hai, Lehaza zubaan se kehna Biddat hai…

Qayaam:Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ne farmaya:

“(Mumkin ho tou) khade ho kar Namaz aada karo, aagar taqat na ho tou bait kar, aagar bait kar aada karne ki bhi taqat na ho to Lait kar (Namaz aada karo.”

[Bukhari Hadees 117]

Takbeer-e-Oula:

(Qible ki janib Mou (face) kar ke) Allahu Akbar kehtey huwe Rafedayeen kare. Yani dono hatou ko (khandho tak) utthaye…

[Bukhari Hadees 738, 735 Muslim Hadees 390]

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) (kabhi kabhi) hathou ko kano tak buland farmatey.

[Muslim Hadees 391]

Rafayadeen (yani dono hatou ka utthana Namaz mein 4 jagha sabit hai)

1. Shuru Namaz mein takbeer-e-tehrima ke waqt

2. Ruku se pehley

3. Ruku ke baad

4. Tesri rakkat ki (shuruwaat) Aibteda mein..

In maqamaat par Rafayadeen karne ke Dalail darj zail hai:

Rawahu Bihaqi 73/2 wa sand saheeh
Abu Dawood Hadees 744
Saheeh Bukhari Hadees 735, 736 738 wa Saheeh Muslim Hadees 390
Saheeh Bukhari Hadees 739
Bukhari Hadees 737 wa Muslim Hadees 391
Muslim Hadees 401
Abu Dawood Hadees 730
Tirmizi Hadees 304

Aur bhi behat se daleel hai Alhumdulillah..

Hazrat Abu Hameed sadi “Radi Allahu’anhu” ki Hadees jo pehle guzar chuki hai.. Immam Ibne Kuzaima is Hadees ko Riwayat karne ke baad farmatey hai: “Maine Muhammad bin Yahiya ko ye kehtey huwe suna ke jo shaks Hadees-e-Abu’Hameed sunne ka bawajood ruku mein jatey waqt aur is se sar uththateu waqt Rafayadeen nahi karta to is ki Namaz naqis hai.

[Saheeh Ibne Kuzaima 297/1, Hadees 588]

Hath utthatey waqt ungliya (normal tariqe par) khuli rakkhaye. Ungliyo ke darmiyaan zyada fasla kare na Ungliya milaye.

[Abu Dawood Hadees 753]

Wazahat: Hathtou se kano ko chune ki koi daleel nahi hai, Lehaza in ko chona Biddat hai…

Seene par hath bandhna:

Phir Daya (right) hath Baye hath par rakh kar seene par bandha ley..

Hazrat Wail bin Hajjar “Radi Allahu’anhu” kehtey hai “Ke maine Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ke sath Namaz padhi, tou Aap (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ne aapne hath, daya hath baye hath par rakh kar, seene par bandhe.”

[Ibne Kuzaima 243/1, Hadees 479]
[Musnad Ahmed 226/5]

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ne daye hath ko baye hath ki hateli (ki pusht) us ke jode aur kalayi par rakkha..

[Nasayi 490 isse ibne habbaan (Hadees 485). Ibne Kuzaima (Hadees 480) ne saheeh kahan hai aur Saheeh Bukhari Hadees 740]

Seene par hath bandh kar ye dua padhe:

“Subhana Kallahumma wabi hamdika watabara kasmuka wata’aala jadduka walaa ilaha gairuk.”

[Tirmizi Hadees 243]

Phir ye padhe:

“Aaouzu Billahis Sami’il Aalimee Nanash Shaitaan’nir Rajeem Min humzihi wa nafqihi wa nafsi.”

[Abu Dawood Hadees 775] isse Ibne Kuzaima (Hadees 467) ne saheeh kahan..

Qiraat:

Phir Surah Fatiha padhe:

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) hazrat Abu Bakr (Radi Allahu’anhu) aur hazrat Umar (Radi Allahu’anhu) qiraat (Alhumdulillahi Rabbil Aalameen) se shuru kartey..

[Bukhari Hadees 743]

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) “Bismillah hir’Rahman nir’Raheem” (aahista) padtey thaye..

[Ibne Kuzaima Hadees 495]

Nabi ne farmaya: “Jis shaks ne (namaz mein) Surah Fatiha nahi padhi us ki Namaz nahi.”
[Bukhari Hadees 756 aur Muslim Hadees 394]

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ne immam ke pichey Dil mein Surah Fatiha padne ka hukum diya..

[Ibne Habbaan 162,152/5. Bihaqi 166/2 ibne hajar ne is se Hasan kahan hai]

Aameen ka masala:

Jab aap aakele Namaz pad rahe ho to Aameen aahista kahe. Jab zohar aur aasar immam ke pichey padhe to bhi aahista kahe,

Lekin jab aap jehri namaz mein immam ke pichey ho (jis mein qiraat unchi awaaz se ki jaye) tou jis waqt immam (walaz zaaleen) kahen tou aap ko unchi awaaz se Aameen kehna chahiye, balki immam bhi Sunnat ki pairwi mein Aameen pukar kar kahen, aur muqtadiyo ko Immam ke Aameen shuru karne ke baad Aameen kehna chahiye.

Hazrat Abu Huraira (Radi Allahu’anhu) farmatey hai ke Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ne farmaya:

“Jab Immam Aameen kahen tou tum bhi Aameen kaho, jis shaks ki Aameen faristo ki Aameen ke maufiq ho gayi tou is ke pehle sab gunha maaf kar diye jatey hai.”

[Bukhari Hadees 780]

Daleel:
[Tirmizi Hadees 248]
[Bihaqi 58/2 Ibne Kuzaima Hadees 571 Ibne Habbaan Hadees 462]
[Bukhari Hadees 780]
[Muslim Hadees 410]
[Saheeh Ibne Kuzaima 286/1]
[Nasayi 134/2, Ibne Kuzaima 251/1, Hadees 499]

Aata bin Aabi Rabha (Rahimahullah) farmatey hai: “Maine 200 Sahaba ko dekha ke Baitullah mein jab immam (walaz zaaleen) kehta to sab buland awaaz se Aameen kehtey.”
[Bihaqi 59/2]

Aadab-e-Qiraat:

Nabi Qur’an-e-Majeed ki har aayat par tawaquf farmate. (Baad wali aayat ko pehli aayat ke sath nahi milatey)
[Abu Dawood Hadees 4001]

Surah Fatiha ke baad Qur’an se jo bhi aasan ho aap padhe..

Daleel:
[Tirmizi Hadees 2906]
[Saheeh Bukhari Hadees 5015]
[Saheeh Muslim Hadees 811, 812]
[Muslim Hadees 878]
[Muslim Hadees 877]
[Muslim Hadees 891]
[Bukhari Hadees 891]

Ruku ka bayaan:

Ruku mein jatey waqt Allahu Akbar keh kar Dono hath khandho ya kano tak utthaye. Jise Ibne Umar (Radi Allahu’anhu) ka farman hai:

“Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) jab Ruku ke liye takbeer kehtey tab bhi aapne dono hath khandho tak utthatey.”

[Bukhari Hadees 735, 736, 738. Muslim Hadees 390]

Ruku mein peet (pusht) bilkul seedhi rakkhey aur sar ko peet ke barabar yani sar na tou uncha ho aur na nichey aur dono hathou ki hateliya dono Ghotno par rakkhey.
[Saheeh Muslim Hadees 498]

Hathou ki ungliya kushada rakkhey.
[Abu Dawood Hadees 731]

Dono hath (bazuo) ko taan kar rakkhey zara qam na ho Ungliyo ke darmiyaan fasla ho aur Ghotnoe thame.
[Abu Dawood Hadees 731, 734]

Ruku ki halat mein Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ki hateliya aap ke Ghotno par yu rakkhi hoti thi jaise ke aap ne Ghotno ko pakda huwa ho.
[Tirmizi Hadees 260]

Ruku ki halat mein Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) aapni khoniyo ko pehluo se door rakhtey they.
[Tirmizi Hadees 260]

Ruku ki dua:

Hazrat Huzaifa farmatey hai ke Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) Ruku mein farmatey: “Subhana Rabbiyal Aazeem”
[Muslim Hadees 772]

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ne farmaya: “Jisne Ruku mein 3 baar “Subhana Rabbiyal Aazeem” kahan is ka Ruku pura hogaya magar ye adna darja (kam az kam tadaad) hai.

[Abu Dawood, Ibne maja] is se Ibne Kuzaima aur Immam Ibne Habbaan ne saheeh kahan…

Qaoma ka bayaan:

Ruku se sar uththatey huwe Rafayadeen kartey huwe seedhe khade hojaye (Bukhari wa Muslim is ki taqreej tafseel se guzar chuki hai)

Aagar aap Immam (ya munfrad) hai tou Ruku se Qaoma mein jatey waqt ye padhe: “Sami’Aallahu Liman hamidah”
[Saheeh Bukhari Hadees 796]

Aagar aap muqtadi ho to ye kahen “Rabbana Wa Lakal humdu humdan Kaseeran Taaiyiban Mubarakan Feeh”
[Saheeh Bukhari Hadees 799]

Wazahat: Behat se lougo ko Qaoma ka pata nahi ke wo kya hota hai, wazeh ho ke Ruku ke baad Aitmenaan se seedhe khade hone ko Qaoma kehtey hai, Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) Ruku se sar uththa kar seedhe khade ho kar bade Aitmenaan se Qaoma ki Dua padtey.

Dekhiye [bukhari hadees 792 muslim hadees 471]

Sajde ke Ahkaam:

Phir Allahu Akbar keh kar Sajde ke liye Zameen ki taraf jaye.

[Abu Dawood Hadees 730, 963]

Hazrat Abu Huraira “Radi Allahu’anhu” se riwayat hai ke Allah ke Rasool “Sallallahu Aalaihi Wasallam” ne farmaya:

“Jab tum mein se koi sajda kare tou Ount ki tarha na baithey balki aapne dono hath Ghotno se pehley rakkhe.”
[Abu Dawood Hadees 840]

Nafen “Rahimahullah” riwayat kartey hai ke Ibne Umar “Radi Allahu’anhu” aapne hath Ghotno se pehley rakhtey aur farmatey ke Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) aisa hi kartey thaye.

[Ibne Kuzaima 319/1 Hadees 627]

Sajde mein Paishani aur Naak Zameen par tikaye.
[bukhari hadees 812]

Sajde mein dono hathou ko Khandho ke barabar rakkhe. [abu dawood hadees 734]

Sajde mein dono hathou ko kano ke barabar rakhna bhi durust hai. [abu dawood hadees 726]

Sajde mein hathou ki Ungliya ek dusre se mila kar rakkhe, aur inhe Qibla ruq rakkhe. [hakim 227/1 bihaqi 112/2 hakim aur zehbi ne is se saheeh kahan]

Sajde mein dono hateliya aur dono Ghotne khoob Zameen par tikaye. [abu dawood hadees 859]

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ne farmaya ke is shaks ki Namaz nahi jisne naak paishani ki tarha zameen par nahi lagayi.
[Darqutni 348/1 is se hakim aur ibne jouzi ne saheeh kahan]

Paou ki Ungliyo ke sar qible ki taraf mude huwe rakkhe, aur khadam bhi dono khade rakkhe.
[Bukhari Hadees 828]

Aidiyo ko milaye.

[bihaqi 116/2 is se Ibne Kuzaima (hadees 254) hakim (228/1) aur zehbi ne saheeh kahan hai]

Sajde mein Seena, Pait aur Rane zameen se Unchi rakkhe, Pait ko Rano se, aur Rano ko pindliyo se juda rakkhe aur dono Rane bhi ek dusre se aalag aalag rakkhe..
[Abu Dawood Hadees 730, 734]

Sajde mein kohniyo ko na tou Zameen par tikaye aur na Karwatou se milaye, balki Zameen se unchi, karwatou se aalag, kushada rakkhe.
[Bukhari Hadees 828]

Sajde ki halat mein Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) aapni Kaliyo ko Zameen par nahi lagatey thaye balki inhe Uttha kar rakhtey aur pahluo se door raktey yahan tak ke pichliy janib se dono baghlo ki safedi nazar aati thi…
[Bukhari Hadees 822 wa Muslim Hadees 493]

Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) farmatey hai:

“Mujhe hukum diya gaya hai ke main 7 haddiyo par sajda karo Paishani, Dono hath, Dono Ghotne aur Dono khadmo ke panjo par, aur (ye ke hum Namaz mein) aapne kapdo aur balo ko Aekhatta na kare.”
[Bukhari Hadees 812 wa Muslim Hadees 490]

Auratey Bazu Na Bichaye:

Behat se Aurate sajde mein bazu bichaa leti hai, aur Pait ko rano se mila kar rakhti hai aur aur dono khadmo ko bhi zameen par khada nahi kartey, wazeh ho ke ye tarika Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ke farmaan aur Sunnat ke qilaaf hai suno ! Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) farmatey hai: “Tum mein se koi (mard ya aurat) aapne bazu Sajde mein is tarha na bichaye jis tarha kutta bichaata hai.”
[Bukhari Hadees 822]

“Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) jab Sajda kartey tou aagar Bakri ka Bachcha hathou (panaho) ke nichey se guzar na chahata tou guzar sakta tha.”

[Muslim Hadees 496]

Sajde ki Dua:

Hazrat Huzaifa “Radi Allahu’anhu” riwayat kartey hai ke Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) sajde mein (ye dua) padtey: “Subhana Rabbi’yal Aa’la”
[Muslim Hadees 772]

Nabi ne farmaya: “Jis ne Sajde mein 3 martaba ( Subhana Rabbi’yal Aa’la) padha us ney sajda pura kiya magar ye adna darja (kam az kam tadaad) hai.
[Namaz-e-Nabawi page 185]

Darmiyan Jals (do sajdo ke darmiyaan baithna)

Hazrat Abu Hameed sadi (Radi Allahu’anhu) ki Riwayat hai:

Phir Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) sajde se aapna sar Uthatey aur Aapna baya paou modtey (yani bichaatey) phir is par baittey, aur seedhe hotey yahan tak ke har Haddi aapne thikane par aajati (yani pehley sajde se sar uttha kar nihayati araam-o-aitmenaan se bait jatey aur duaye aagey aati hai padha kartet) phir (dusra) sajda kartey..
[Abu Dawood Hadees 730]

Aap (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ka mamool tha ke baithaye waqt aapna daya paou khada karletey.
[Bukhari Hadees 828]

Aur dono paou ki Ungliya qibla ruq kartey.. [Nasayi Hadees 1158]

Aur kabhi kabhi Aap (Sallallahu Aalaihi Wasallam) aapne khadmo aur aapni Aidiyo par baittey..
[Saheeh Muslim Hadees 536]

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ka Jals sajde ke barabar hota..
[Bukhari Hadees 820]

Jals ki masnoon Dua:

Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) dono sajdo ke darmiyaan ye padtey:

“Alhummag’firli war’hamni wa’aafini wa’hadi war’zuqni”

[Abu Dawood Hadees 850]

Dusra Sajda bhi pehle sajde ki tarha karey,

Dusra sajda karne ke baad 1 rakat puri ho chuki, ab dusri rakat ke liye uthna hai, lekin uthane se pehle Jalse Isterahat mein zara bait kar utthe is ki surat ye hai.

Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) Allahu Akbar kehtey huwey (dusre sajde se) uthtey aur aapna Baya paou modtey huwey (bichaatey aur) us par baittey phir (dusri rakkat ke liye) khade hotey…

[Abu Dawood Hadees 730]
[Bukhari Hadees 723]

Jalse Isterahat se uthtey waqt dono hath zameen par tika kar uththey.. [Bukhari Hadees 724]

Jals mein aapne Dono hath dono Ghotno par rakkhe, ya Rano par rakkhe [Muslim Hadees 579]

Dursri rakkat bhi pehli rakkat ke jaise padhegen, lekin Rafayadeen nahi karegen is mein Dua-e-iftete nahi padhegen aur Aaouzu’billah bhi nahi padhegen.. Surah Fatiha se qiraat shuru karegen.

Do rakkat padne ke baad pehle Qaide mein baithaygen..

Pehla Qaida (Tashahud)

Is ko Qaida-e-Oula bhi kehtey hai, dusri rakkat ke baad (dusre sajde se uth kar) baya paou bichaa kar is par bait jaye aur daya paou khada rakkhe… [Saheeh Bukhari Hadees 827 wa 828]

Daye hath ko daye aur Baye hath ko baye Ghotne ya Rano par rakkhe.
[Muslim Hadees 579]

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ne farmaya: “Bas jab tum Namaz mein (qaide ke liye) baitho to ye padho.”

“Atta’haiyaatu lillahi wassalawaatu wattaiyibaatu Assalamu Aalaika Ayiyuhan Nabiyu wa Rahmatullahi wa Barkatuh Assalamu aalaina waaala Ebadilla his’ saleheen, Ashhadu Al’laailaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasoluh.”

[Bukhari Hadees 831, 835 wa Muslim Hadees 402]

Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) darmiyaan tashahud se farig ho kar khade ho jatey thaye.
[Musnad Al Immam Ahmed (495/1) is ki sand saheeh hai]

(Darood padna bhi jaiz hai) dekhiye Tafseer-e-Ahsaan ul Bayaan Surah Al Ahzaab Aayat 56 ka hissa…

Tashahud mein Ungli utthana Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) badi barkat aur Azmat wali sunnat hai..

Hazrat Ibne Umar “Radi Allahu’anhu” riwayat kartey hai

Ke Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) jab Namaz (ke qaide) mein baittey tou aapne dono hath aapne dono Ghotno par rakhtey aur aapni daheni Ungli jo unghattey ke nazdeek hai uttha letey, bas is ke sath Dua mangtey..

[Saheeh Muslim Hadees 580]

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) daye hath ki tamaam Ungliyo ko band kar letey, unghate ke paas wali Ungli ko Qibla Ruq kar ke is ke sath Ishshara kartey…
[Saheeh Muslim Hadees 850]

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) ________ Tashahud mein _________ Shahadad ki Ungli ke Ishshara kartey aur Aapna unghata aapni darmiyaan Ungli par rakhtey..
[Muslim Hadees 579]

Daleel:
[Abu Dawood Hadees 726] is se Immam Ibne Habban (Hadees 485) aur Ibne Kuzaima (Hadees 713, 714) ne saheeh kahan…
[Abu Dawood Hadees 991]

Wail bin Hajar “Radi Allahu’anhu” farmatey hai: “Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam ne ungli utthayi aur is se hilatey thaye.”

[Nasayi Hadees 990] Ibne Habban (485) aur Ibne Kuzaima (714) ne saheeh kahan..

Sirf “Lailaha illallah” kehne par Ungli utthana aur kehne ke baad rakkh deyna kisi riwayat se sabit nahi hai..

Shaikh Al Bani “Rahimahullah” farmatey hai: Ungli ko harkat na deyne wali Riwayat Shaz ya Munkir hai lehaza is se Hadees-e-Wail ke muqabley mein lana jaiz nahi hai…

3 rakkat ke liye utthaye aur Rafayadeen kare….

Daleel:
Rawahu Bihaqi 73/2 wa sand saheeh
Abu Dawood Hadees 744
Saheeh Bukhari Hadees 735, 736 738 wa Saheeh Muslim Hadees 390
Saheeh Bukhari Hadees 739
Bukhari Hadees 737 wa Muslim Hade…

3 rakkat bhi waise hi padhegen aur phir aaqri qaide mein bait jayegen…

Note: Dua-e-Iftetah aur Aaouzubillah sirf pehli rakkat mein hi padhegen…

Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) aapni Namaz ki taaq (pehli aur tesri) rakkat ke baad khade honey se qabl seedhe baittey thaye…
[Bukhari Hadees 823]

Hazrat Ibne Umar (Radi Allahu’anhu) ki Riwayat mein hai ke jab Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) do rakkat pad kar (tashahud ke baad) khade hotey tou Allahu Akbar kehtey, aur dono hath utthatey. (yani Rafayadeen kartey)

[Bukhari Hadees 739]

Tesri aur Chohti rakkat ki qiraat:

Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) jab dusri rakkat pad kar khade hotey tou “Alhumdulillah shareef” ki qiraat shuru kar deytey aur (dua-e-Ifteteh ke liye) sakta nahi kartey thaye..

[Muslim Hadees 599]

(Tesri aur Chohti rakkat ki qiraat Surah Fatiha se shuru karegen Dua-e-Ifteteh aur Aaouzubillah nahi padhegen)

Hazrat Abu Qatada (Radi Allahu’anhu) se Riwayat hai ke Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) Zohar wa Assar ki pehli 2 rakkat mein Surah Fatiha aur koi ek Surat padtey aur pichli 2 rakkat mein sirf Fatiha padtey thaye aur kabhi kabhaar ek aadha Aayat (buland awaaz se pad kar) suna deytey thaye…

[Saheeh Bukhari Hadees 776]

(Is sey pata chala ke dusri 2 rakkat mein sirf Surah Fatiha padna chahiye aur kabhi kabhi Qur’an bhi pad saktey hai)

Wazahat: Fajar ki 2 rakkat ke baad Aaqri qaida hoga aur zohar Assar Esha ki 4 rakkat ke baad Aaqri qaida hoga aur Magrib ki 3 rakkat ke baad Aaqri qaida hoga

Aaqri Tashahud:

Is mein batne ka tarika pehle Tashahud se aalag hai aur wo ye hai…

Jaise ke Abu Hameed Sadi (Radi Allahu’anhu) ki Riwayat mein hai

Aapna baya (left) paou (dayi (right) pindli ke niche se bahar) nikaley aur aapni Bayi janib ke kholey par bait jaye, phir (tashahud darood aur dua pad kar) salaam phair dey..

[Abu Dawood Hadees 730]

Attahaiyaat padne ke baad Darood-e-Ibraheem padhe..

Darood-e-Ibraheem:

Allahumma’salli Aala Muhammad, wa Aala aali Muhammad, kamaa’sallaita Aala ibraheema wa’aala aali ibraheema innaka Hamidum’majeed…

Alhumma’barik Aala Muhammad, wa Aala aali Muhammad, kamaa’barakta aala Ibraheema wa aala Aali Ibraheema innaka Hamidum’majeed…

Us ke baad ye Dua padhe:

“Allhumma’innee Aaouzu’bika min’aazabi Jahannum, wa Min’aazabil Qabr, wa Min’fitnatil Mahyaa wal’mamaati, wa Min’sharra Fitna’til Masi’Hid’dajjaal.”

[Saheeh Muslim Hadees 588]

Namaaz ka Aqtitaam:

Hazrat Abdul bin Masood (Radi Allahu’anhu) Riwayat kartey hai ke

Allah ke Rasool (Sallallahu Aalaihi Wasallam) Dayi (right) taraf salaam phairtey (tou kehtey) “Assalamu Aalaikum wa Rahmatullah” aur bayi taraf salaam phairtey tou kehtey “Assalamu Aalaikum wa Rahmatullah”

Tashahud mein Ungli utthana Nabi (Sallallahu Aalaihi Wasallam) badi barkat aur Azmat wali sunnat hai.. (iski tafseel upar guzar chuki hai)

[Abu Dawood Hadees 996]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: